Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Šablony OP JAK

Šablony OP JAKZŠ a MŠ Štěpánkovice – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči žáků

Šablony I 
ZŠ a MŠ Štěpánkovice – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči žáků

Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice zahájila dne 1. září 2022 realizaci projektu ZŠ a MŠ Štěpánkovice šablony OP JAK. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.  

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

V rámci projektu došlo k personálnímu posílení základní školy, vzdělávání pracovníků, rozvoji inovativního vzdělávání a odborným setkáváním s rodiči.

Po dobu dvou let bude na naši škole působit speciální pedagog. Náplní jeho práce bude diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb žáků školy a pomoc při vytváření a zlepšení podmínek pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dále spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření a komunikace se zákonnými zástupci těchto žáků.

Podporu žákům bude poskytovat také speciální pedagog – logoped, který se bude věnovat  preventivnímu ovlivňování mluvené, čtené a psané řeči a činnosti výchovně nápravné u dětí s porušenou řečí. 

Dalším posílením pedagogického sboru bude po dobu realizace projektu dvojjazyčný asistent pedagoga, který poskytne podporu žákům s odlišným mateřským jazykem.

Důležitou aktivitou podpořenou z finančních prostředků OP JAK je inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a MŠ. Tato aktivita je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podporu v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

Realizace OP JAK je úzce spojena také s podporou profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZŠ, MŠ a ŠD pomocí dlouhodobého vzdělávání, průběžného sebevzdělávání a také vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností.