Moje třída

MOJE TŘÍDA

Projekt „MOJE TŘÍDA“ aneb soustavná snaha o tvorbu kvalitního klimatu třídy a péči o kulturu školy. Uvědomujeme si význam školy pro rozvoj dalších důležitých oblastí žákovy osobnosti kromě kvality a kvantity znalostí a tou je socializace dítěte – kultivování jeho sociálních dovedností pro emocionální a volní rozvoj, pro utváření postojů, hodnot, sebevědomí, sebeúcty a schopnosti jednat s ostatními žáky mezi sebou, s pedagogy, správními zaměstnanci a dalšími osobami, se kterými přicházejí do styku v běžném chodu školy.

S těmito vážnými záměry jsme se 8. září vydali s žáky mimo areál školy prožít aktivity, které měly posílit pocit sounáležitosti třídních kolektivů a napomoci přechodu z odpočinkových prázdnin na režim pravidelné školní docházky. Žáci prožili den plný pohybových aktivit, znalostních soutěží, poznávání míst v katastru obce i mimo něj, které doposud někteří nenavštívili. Až neuvěřitelnou odezvu měla společná příprava ohniště a následné opékání špekáčků, společná tvorba básniček, seznamování s tvorbou hlučínského „pohádkáře“ Josefa Smolky, poznávání pravidel orientačního běhu, cesta za pokladem a mnohé další činnosti, které přispěly k výše uvedenému záměru. Jsem přesvědčen, že i díky tomuto netradičnímu dni jsme posílili pocit žáků ve vnímání své třídy jako místa, kam se těší a kde můžou prožít mnoho pozitivních pocitů.