Omlouvání a uvolňování žáka

Vnitřní směrnice k omlouvání a uvolňování žáka z vyučování

 

Postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování je dán zákonem 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školským zákonem) § 50 – znění:

 

(1)    Zákonný zástupce  žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanová školní řád.

(2)    Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

(3)    Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce je povinen vytvořit  pro stanovené vzdělávání podmínky.

 

Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají ze zdravotních a jiných závažných důvodů jeho zákonní zástupci vždy písemně prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Absenci žáka je nutno oznámit třídnímu učiteli osobně, písemně nebo telefonicky nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole.

Lékařské vyšetření nemusí být důvodem k celodenní absenci. Žáci prvního až pátého ročníku nebudou samostatně pouštěni k lékaři – ve škole si je vyzvedne zákonný zástupce či jiná dospělá osoba v příbuzném vztahu k žákovi. Žáci ostatních ročníků budou k lékaři pouštěni pouze na základě písemného potvrzení rodinného zástupce, které bude třídnímu učiteli doručeno předem. Škola musí být schopna prokázat, že opuštění budovy žákem v době výuky bylo vůlí jeho zákonného zástupce a že tedy nenese na případném úrazu žádnou vinu. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce může škola v odůvodněných případech  uvolnit žáka z vyučování

 

1 vyučovací hodina  ………………………………………vyučující daného předmětu

3 dny ……………………………………………………………………...třídní učitel

více než 3 dny ……………………………………………………….ředitel školy  vše na základě písemné žádosti zákon. zástupce viz. příloha č. 1

písemné žádosti budou archivovány třídním učitelem v katalogovém listu žáka

 

Ve Štěpánkovicích  1. 9. 2014                                              Mgr. Michael Pavlásek