ZŠ A MŠ ŠTĚPÁNKOVICE - chod školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

 

     obracím se na vás se základními informacemi, které se týkají chodu školy s přítomností žáků I. stupně ZŠ a znovuotevřením MŠ na základě rozhodnutí MZ ČR a MŠMT ČR. O detailních podmínkách fungování jednotlivých tříd vás budu informovat v následujícím týdnu po vyhodnocení dotazníku, který vám dnes předkládám.

     Detailní podmínky a režim školy budou vycházet:

1) Z metodiky pro MŠ – „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ - http://www.zsstepankovice.cz/materska-skola/aktuality/skolni-rok-2019-2020/provoz-materskych-skol-v-obdobi-do-konce-skolniho-roku-2019-2020/

2) Z metodiky pro ZŠ – „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“  http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-rok-2019-2020/ochrana-zdravi-a-provoz-zakladni-skoly-v-obdobi-do-konce-skolniho-roku-2019-2020/

3) Z výsledku dotazníkového šetření.

 

     Jako zákonný zástupce dítěte, respektive žáka školy jste povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy do pondělí 18. 5. 2020, a to do 8.00 hodin vyplněním dotazníku, který naleznete zde:

https://drive.google.com/open?id=1uT34X4ZzzaG0G_f3u-r_S7qD0H3o504DuZn0tIVlM-o

 

     Pokud školu navštěvuje v daných věkových kategoriích více vašich dětí, vyplňte prosím dotazník za každé dítě zvlášť. Účast dětí a žáků ve škole je dobrovolná a není povinná. Základem zůstává dálková forma vzdělávání, která bude i nadále pokračovat.

 

Základní opatření pro MŠ:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky cestou do a z mateřské školy
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nebudou
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí do školy vstoupit
 • školní stravování bude probíhat v běžné podobě
 • při prvním vstupu do školky předloží zákonný zástupce dítěte vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin – více viz níže
 • zvýšená hygienická opatření ve třídách, standardní časový režim aktivit

 

Základní opatření pro ZŠ:

 • cesta do školy – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, a to až do příchodu do třídy při dodržení odstupu 1,5 – 2 m
 • žák bude rodiči vybaven dvěma rouškami a vlastním sáčkem na uložení roušky
 • žáci budou ve skupinách max. 15-ti dětí, složení skupin bude neměnné
 • vstup do školy bude umožněn několika vstupy, a to od 7.40, bude připraven harmonogram jednotlivých skupin žáků, které si vyučující vyzvednou před budovou školy za účelem minimalizovat nadměrné shromažďování osob před školou
 • budou stanovena pravidla a časový harmonogram odchodů žáků na oběd a ze školy
 • pohyb po chodbách bude omezený a v rouškách tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi žáky
 • vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část, zajišťovat je budou pedagogové, asistenti pedagogů a vychovatelky ŠD
 • cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání vycházející ze školního vzdělávacího programu a dálkového vzdělávání
 • cílem odpolední části (jen pro zájemce) je zajistit zájmovou a odpočinkovou činnost
 • služba ranního hlídání dětí ve školní družině nebude poskytována
 • začátek, průběh a konec vzdělávacích aktivit, sestavení skupin žáků bude určeno podle počtu žáků, kteří budou přihlášeni a bude probíhat v rozmezí od 8mi do 16ti hodin
 • výuka tělesné výuky v běžné podobě nebude možná
 • v případě příznivého počasí budou vybrané aktivity probíhat ve venkovním areálu školy
 • omlouvání žáků bude probíhat standardně přes Školu OnLine
 • vyzvedávání žáků bude upřesněno podle rozvrhu
 • školní stravování bude zajištěno vydáváním teplých obědů podle daných pravidel tak, aby byly ve školní jídelně dodrženy veškeré zásady v souladu s rizikovými opatřeními a v případě max. počtu přihlášených žáků od 10.45 – 13.00 hod.

  

     Na základě výsledků dotazníkového šetření si v rámci své kompetence ředitele školy vyhrazuji:

 • rozhodnout o tom jaké vzdělávací, zájmové a odpočinkové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány
 • změnit současný způsob distančního vzdělávání
 • sestavit skupinu 15ti žáků a přidělit konkrétního vyučujícího – při teoretické možnosti vzniku až 15 skupin a neúčasti několika pedagogů díky zdravotním a rizikovým faktorům negarantuji zařazení žáka do skupiny, kde jsou pouze jeho spolužáci a vyučujícím jeho třídní učitelka

    

     Bude-li zájem o přítomnost žáků do skupin přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy rozhodnu o přijetí žáka do skupiny na základě těchto kritérií:

a)      dle třídy

b)      dle ročníku

c)      dle odchodu ze školy

 

     Při prvním vstupu dítěte do školy předloží žák nebo zákonný zástupce vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které je k dispozici zde: http://www.zsstepankovice.cz/_files/zsstepankovice-209ceac3cb6900cdc1c479d7f63a2437/cestne-prohlaseni-zakonni-zastupci-zaku-i.v.-a-ix.-rocniku.pdf  Tento formulář je vám také k dispozici v kanceláři školy po předcházejícím telefonickém kontaktu na čísle 553 675 129.

 

     Prosím o zvážení všech rizik souvisejících s onemocněním COVID-19, výše popsaných základních pravidel chodu školy po 25. 5. 2020 a vyplnění výše uvedeného závazného dotazníku. V případě, že dotazník zákonným zástupcem žáka I. stupně ZŠ předán nebude, bude toto bráno jako skutečnost, že vaše dítě se osobní přítomností ve škole vzdělávání po 25. 5. 2020 účastnit nebude.

 

     O detailním chodu školy od 25. 5. budou rodiče docházejících žáků informováni do 22. 5. 2020.

 

     S pozdravem

 

                                                                                                          Michael PavlásekCopyright 2020 | ZŠ a MŠ Štěpánkovice | Created by FajnyWEB.cz